меню закрыть

СIМПЛ КУКИНГ — кулінарний курс

Умови надання послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання інформаційних та освітніх платних послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором.Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, абеззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, авторизація та/або реєстрація на веб-сайтіhttps://course.klopotenko.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договорупро надання інформаційних та освітніх платних послуг (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче потексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатисяпослугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа-підприємець Лі Анна Андріївна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєструюридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03 серпня 2021 року, номерзапису: 2 000 720 0000 00056355, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3591201926, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цимДоговором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 • Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даногоДоговору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 • Замовник – користувач веб-сайту Виконавця https://course.klopotenko.com та/або будь-яка дієздатнафізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, має технічну можливістьодержання таких послуг, а також досягла 18-річного віку (у разі прийняття пропозиції від імені юридичноїособи, уповноважений представник юридичної особи повинен мати достатній обсяг повноважень).
 • Курс – захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційні та/або освітніплатні послуги за методиками Виконавця на веб-сайті за посиланням: https://course.klopotenko.com.
 • Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали,що містять інформаційний та освітній характер та які розміщені на веб-сайті Виконавця за посиланням:https://course.klopotenko.com. Всі Матеріали, розміщені на веб-сайті https://course.klopotenko.com, доступ дояких отримав або може отримати Замовник є ліцензійним контентом Виконавця.
 • Особистий кабінет – розділ веб-сайту https://course.klopotenko.com, доступ до якого має Замовник, щоавторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (персональнепосилання та пароль), в якому розміщуються інформаційні та освітні Матеріали Курсу.
 • Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням:https://course.klopotenko.com та адресована необмеженому колу дієздатних фізичних або юридичних осіб,приєднання до Публічного договору про надання інформаційних та освітніх платних послуг.
 • Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • Платформа – сайт, доступ до якого Замовник отримує за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (персональне посилання та пароль) після оплати Послуг Виконавця та, на якому розміщуютьсяінформаційні та освітні Матеріали Курсу.
 • Послуги – одна або декілька інформаційних та/або освітніх платних послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі веб-сайту Виконавця.
 • Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.
 • Сайт (або    «Веб-сайт»)    –    веб-сайт,    що    розміщений    в    мережі     Інтернет    за    адресою:https://course.klopotenko.com, включаючи всі його веб-сторінки.
 • Тариф (Ціна Послуг) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певногооб’єму Послуг для Замовника з доступом до Матеріалів Курсу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець надає Замовнику Послуги з доступомдо Матеріалів Курсу, розміщених на Веб-сайті Виконавця, які спрямовані на отримання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у кулінарній справі, а Замовник приймає такі Послуги та сплачує за нихвартість, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.
 • Послуги надаються на платній основі, шляхом надання доступу до Матеріалів Курсу, розміщених наПлатформі або на Веб-сайті Виконавця. Виконавець надає Послуги (в тому числі, доступ до Матеріалів Курсу) лише після здійснення Замовником 100% (стовідсоткової) оплати на поточний рахунок Виконавця.
 • Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також інша необхідна інформація вказані на Веб-сайтіВиконавця.
 • Всі умови та порядок надання Послуг розміщені у відповідному розділі на Веб-сайті Виконавця.
 • Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може розірвати його в порядку,передбаченому цим Договором.
 • Всі зміни й доповнення до цього Договору опубліковуються на Веб-сайті Виконавця.
 • Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початкомкористування Послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами даного Договору, він не має права користуватися ПослугамиВиконавця.
 • У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами.
 • Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
  • факт реєстрації/авторизації Замовника на Веб-сайті Виконавця, Платформі та/або оформленнязамовлення Послуг на Веб-сайті Виконавця;
  • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповіднихсторінках Веб-сайту та/або на підставі виставленого рахунку;
  • письмове (в тому числі, в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника проприйняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаютьсядійними лише за умови технічних неполадок на Веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або реєстрацію/авторизацію.
 • Даний Договір та всі додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на Веб-сайтіВиконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 • Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на отримання доступу до Матеріалів Курсу, реєстрації/авторизації на Веб-сайті Виконавця та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
 • Дії, зазначені в п. 1 Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовногоакцептування останнім публічної оферти та цього Договору.
 • Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність увідповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • Виконавець зобов’язаний:
  • Своєчасно, в повному об’ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цимДоговором.
  • У разі неможливості виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору, своєчасноповідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконаннязобов’язань за цим Договором.
  • Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті, а також публікувати всюінформацію, пов’язану зі зміною: місця, часу, тривалості, структури, змісту Послуг, інших умов їх надання, втому числі, про зміну банківських реквізитів.
  • Забезпечити Замовника методичними, освітніми та іншими інформаційними матеріалами у випадках,коли такі матеріали передбачені і є невід’ємною частиною надаваних Послуг.
  • Видати Замовнику сертифікат, що підтверджує проходження останнім Курсу, у випадку дотриманняЗамовником положень цього Договору та виконання усіх умов отримання Послуг, зокрема, передбаченихпунктом 4.2.6 Договору.
  • Докласти зусиль для викладення та надання оригінальних, інформативних та унікальних Матеріалів.
  • За запитом Замовника перенести надання інформаційно-консультаційних послуг, шляхом наданнядоступу до Матеріалів Курсу, розташованих в мережі Інтернет за адресою: https://course.klopotenko.com та/або на Платформі в інший строк, з урахуванням побажань Замовника, проте не більше 1 (одного) разу та заумови, коли надання Послуг ще не відбулося, а доступ до Матеріалів Курсу не було надано.
 • Виконавець має право:
  • Залучати до виконання своїх зобов’язань за Договором третіх осіб, при цьому залишаючисьвідповідальним перед Замовником за результати їх роботи як за свої власні.
  • Отримувати від Замовника оплату своїх Послуг відповідно до умов Договору.
  • Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові у разі порушення останнім вимог,передбачених цим Договором (у тому числі, термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
  • Змінювати і доповнювати даний Договір, додатки до нього та/або умови надання Послуг, в тому числі, програму Курсу, без попереднього узгодження та без переукладання даного Договору ізЗамовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на Веб-сайті.
  • Інформувати Замовника про акції та інші новини, шляхом направлення електронних листів наелектронну адресу Замовника, зазначену при реєстрації/авторизації/оплаті на Веб-сайті Виконавця.
  • Надавати завдання для самостійної роботи Замовника та здійснювати перевірку таких завданьвідповідно до розкладу, з метою поточного контролю засвоєної Замовником інформації та МатеріалівКурсу.
  • Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
 • Замовник зобов’язаний:
  • Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умовДоговору.
  • Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на Веб-сайті Виконавця та умов цьогоДоговору.
  • Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на Веб-сайті Виконавця.
  • При отриманні Послуг, дотримуватися регламенту, порядку та вимог, встановлених Виконавцем.
  • Використовувати Матеріали, що надаються Виконавцем за цим Договором виключно в особистихцілях, ні в якому разі не надаючи доступ до них третім особам.
  • Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, та/або третіх осіб, залучених Виконавцем до надання Послуг за цим Договором. Під поширенням відомостей, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця слід розуміти опублікування їх у пресі, передачупо радіо,телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі, соціальних мережах,викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічнихвиступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині. Поширенням відомостей також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, лозунгів, інших творів, а таксамо розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою ганьблять честь, гідністьабо ділову репутацію Виконавця як громадянина або фізичної особи-підприємця.
  • Не розголошувати третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період наданняПослуг, а також про методики надання Послуг та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.
  • Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором, втому числі, доступ до Персональних даних.
 • Замовник має право:
  • Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
  • Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Послуги Виконавця та порядок їх надання.
  • Оформити замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту.
  • Надіслати Виконавцю запит про перенесення строків надання Послуг за цим Договором у випадкувиникнення у Замовника непередбачуваних обставин (форс-мажор, обставини непереборної сили), проте не більше 1 (одного) разу та не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до передбачуваної дати початку Курсу. У випадку, коли Замовник звертається з подібним запитом до Виконавця більше 1 (одного) разу, останній має право відмовити в повторному перенесенні строків надання Послуг, при цьому такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.
  • Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИРОЗРАХУНКІВ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯКОШТІВ

 • Замовник здійснює оплату Послуг за тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені увідповідному розділі про оплату на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://course.klopotenko.com.Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин, та/або додавати нові Тарифи. Замовник на свій розсуд обирає Тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг.
 • Оплата загальної вартості Послуг Виконавця за Договором у будь-якій валюті здійснюється шляхомбезготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у спосіб, який обираєВиконавець на власний розсуд, в тому числі, проте не виключно:
  • На підставі виставленого Виконавцем рахунку.
  • За допомогою платіжного сервісу WayForPay (https://wayforpay.com/).
  • На банківські реквізити Виконавця, зазначені в розділі 13 цього Договору.
  • За допомогою будь-якої іншої платіжної системи, визначеної на розсуд Виконавця.
 • При оплаті Послуг банківською карткою, загальна сума списання визначається виходячи з курсуміжнародних платіжних систем VISA або Крім того, сума списання може включати додатковікомісії банків та платіжних систем.
 • У разі сплати Виконавцем додаткових комісій або виникнення інших витрат, внаслідок відхиленняплатежу з вини Замовника (наприклад: недостатньої кількості коштів на картці; допустимий кредитний ліміт або ліміт на оплату в Інтернеті за карткою вже вичерпано), Виконавець залишає за собою право додатково списати з картки (рахунка) Замовника суму фактично понесених Виконавцем витрат.
 • Оплата за Послуги Виконавця здійснюється Замовником після укладення Сторонами Договору, надання добровільної згоди на обробку й використання персональних даних Замовника, та в моментнадання інформації останнім для проведення платіжної операції у спосіб, визначений Виконавцем,відповідно до п. 2.У разі не здійснення оплати, Виконавець припиняє надання Послуг (не надає Послуги), в результаті чогоданий Договір вважається недійсним.
 • Датою належного виконання Замовником зобов’язань в частині оплати Послуг (дата платежу)вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
 • У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третімособам. Повернення оплати за Послуги Виконавця допускається виключно у випадках та порядку, передбаченому підпунктом 8.2 пункту 5.8 даного Договору.
 • У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхіднонадіслати відповідний запит на електронну адресу: info@klopotenko.com, після чого адміністраторами Веб-сайту видаляються всі дані та інформація про Замовника.
  • Після спливу 7 (семи) календарних днів з дня надання доступу до Матеріалів Курсу, розміщених наВеб- сайті або Платформі, грошові кошти, зараховані на поточний рахунок Виконавця, Замовнику неповертаються і не компенсуються.
  • Виконавець може здійснити повернення грошових коштів, раніше перерахованих Замовником увипадках, коли факт надання Виконавцем доступу до Матеріалів Курсу не відбувся, або з дня наданнядоступу до таких Матеріалів минуло не більше 7 (семи) календарних днів. Для повернення, раніше перерахованих коштів, Замовнику необхідно надіслати відповідний запит із поясненням обставин і зазначенням причин. Повернення грошових коштів Виконавцем здійснюється, в тому числі, за умови надходження від Замовника документів, передбачених чинним законодавством України (копії паспорта, копії картки платника податків, квитанції про оплату Послуг, належним чином підписаної заяви на повернення коштів, інших документів за вимогою Виконавця) та виключно у разі звернення Замовника із запитом про повернення коштів в 15-денний строк з дня здійснення ним оплати за Послуги Виконавця.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 • Надання Послуг починається з моменту їх оплати Замовником та отримання останнім підтвердження та необхідного посилання на електронну пошту Замовника, яка була зазначеним ним при реєстрації/авторизації/оформленні замовлення та/або оплати на Веб-сайті, шляхом акцепту (прийняття) умов даногоДоговору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст.633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, якийзареєструвався/авторизувався на Веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з данимДоговором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
 • Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення будь-яких інформаційних та/або освітніхМатеріалів на Веб-сайті та/або надання Замовнику доступу до Матеріалів Курсу.
 • Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця,підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальшекористування Послугами Виконавця. У разі, якщо Замовник попередньо користувався платними Послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання Послуг є підтвердженнямприйняття умов даного Договору.
 • В наданні Послуг передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування Веб-сайту.Перерви в роботі здійснюються в моменти найменшого навантаження Веб-сайту. Інформація пропризупинення надання Послуг розміщується (оприлюднюється) не менше, ніж за 2 (дві) години до початкупризупинення.
 • Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в Розділі 13 даного Договору.
 • Користуючись Веб-сайтом, Платформою або Послугами Виконавця, Замовник також приймає Політику Конфіденційності та захисту і обробки Персональних Даних, опубліковану у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця.
 • Доступ до Курсів, зазвичай, надається на обмежений термін. Всі терміни починають свій перебіг змоменту оплати Послуг та/або надання доступу до Курсу, та зазначені веб-сторінках Сайту з описомвідповідного Курсу.
 • Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги.
 • Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до Матеріалів Курсу,розміщених на Платформі, Веб-сайті Виконавця та/або будь-яких його веб-сторінках, без укладенняСторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання Послуг.
  • Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний Актприймання-передачі наданих послуг (надалі – «Акт») у двох примірниках (допускається електронна копіяАкту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). В такому випадкуЗамовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмовізаперечення.
  • У разі, якщо протягом 1 (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресуВиконавця не надійшов підписаний Замовником другий екземпляр Акту або письмові заперечення протипідписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих послуг в односторонньомупорядку.
 • Виконавець не дає жодних гарантій, що користування Послугами принесе Замовнику очікуванийрезультат. Результати Замовника при отриманні Послуг є індивідуальними та залежать від багатьох факторів, на які Виконавець не може вплинути (індивідуальні здібності Замовника до навчання, швидкість засвоєння нових навичок, сумлінне виконання самостійних завдань і рекомендацій тощо). Цим Замовник розуміє та погоджується, що незгода з думкою Виконавця та/або залучених ним третіх осіб, а також з методикою та змістом програми Курсу не є підставою для повернення коштів.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДОДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 • Даний Договір набуває чинності з моменту подання заявки на отримання доступу до Курсу(замовлення/придбання Курсу) та/або реєстрації/авторизації Замовника на Веб-сайті, та/або оплатиЗамовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту йоговідкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
 • Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору Веб-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змінне визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення йогопублікації з Веб-сайту Виконавця.
 • З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діятидля Сторін в новій редакції.
 • Виконавець має право в будь-який момент в односторонньому порядку відмовитися від виконанняцього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дативідмови від виконання Договору у випадках, якщо:
  • Замовник порушує будь-яке положення цього Договору (або вчиняє дії, що явно свідчать пронебажання чи нездатність дотримуватися умов Договору).
  • Виконавець змушений припинити дію даного Договору, згідно з вимогами чинного законодавства(наприклад, якщо надання Послуг конкретному Замовнику є незаконним або перестає бути законним).
  • Виконавець припиняє надання Послуг у країні, де проживає або користується Послугами Замовник.
  • Замовник втручається (або здійснює спроби втручання) в роботу Сайту, Платформи, серверів та/абоінших автоматизованих систем Виконавця.
 • Замовник порушує авторські права Виконавця.
 • При розірванні (припиненні) Договору з причин, зазначених пункті 4, Замовник не має правапродовжувати користуватися Послугами Виконавця, а грошові кошти, перераховані за цим Договором,Замовнику не повертаються та жодним чином не компенсуються. При цьому Виконавець не несевідповідальності за невиконання умов даного Договору.
 • Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даногоДоговору, що мали місце під час його терміну дії.
 • Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;
 • Замовник не скористався послугами Виконавця з власної ініціативи.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Право власності на всі інтелектуальні продукти та об’єкти (в тому числі, проте не виключно, фото, відео, інформаційні, освітні та інші матеріали), створені Замовником в процесі отримання та користуванняПослугами Виконавця, а також інша інформація, що стала відома та набута Виконавцем, належитьВиконавцю.
 • Замовник не має та не набуває, в процесі користування Послугами Виконавця, майнових та/абонемайнових прав інтелектуальної власності на об’єкти та продукти інтелектуальної і творчої діяльностіВиконавця.
 • Замовник не має права використовувати в особистих та/або комерційних цілях з метою отриманняприбутку, об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, фото, відео, інформаційні та/або будь-якіосвітні матеріали, що створені Виконавцем та належать останньому, а також використовуються в рамках Курсу, з метою належного надання Послуг за цим Договором.
 • Користуючись Послугами Виконавця, Замовник отримує право користування Матеріалами виключно вособистих некомерційних цілях. Комерційне використання авторських матеріалів та об’єктів праваінтелектуальної власності здійснюється виключно за попередньо письмовою згодою Виконавця та оцінюється у сумі 200 000,00 (двісті тисяч гривень нуль копійок) за 1 (один) календарний місяцьвикористання.
 • Замовник несе повну матеріальну відповідальність за несанкціоноване використання та/аборозповсюдження (копіювання, переробка, модифікація тощо) об’єктів права інтелектуальної власності, щоналежать Виконавцю та використовуються останнім в рамках Курсу, з метою належного надання Послуг зацим Договором.
 • Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни проживання порушника та міжнародного законодавства, і тягне за собою настання цивільної,адміністративної та кримінальної відповідальності. У разі виявлення фактів незаконного використанняоб’єктів права інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або переробка МатеріалівКурсу, або їх розповсюдження; передача облікових даних для доступу до Курсу третім особам тощо),Виконавець має право негайно припинити надання Послуг та заблокувати Особистий кабінет Замовника,без попереднього попередження та відшкодування Послуг.
 • У випадку виявлення плагіату, несанкціонованого використання та/або розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності, Виконавець має право на свій вибір вимагати від Замовника повноговідшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або виплати Замовником компенсації у розмірі подвійної плати за правомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності, за кожний випадокнеправомірного використання. У разі відмови Замовника від добровільної виплати компенсації,Виконавець має право звернутися до відповідних правоохоронних та судових органів, ініціюватикримінальне переслідування Замовника та стягнути грошову компенсацію в примусовому порядку.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність,передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
 • У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторінпризвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки уповному обсязі.
 • Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
 • Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхомпереговорів між Сторонами.
 • Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.
 • У разі порушення Замовником умов цього Договору, він зобов’язаний відшкодувати Виконавцю всізбитки, понесені останнім у зв’язку з задоволенням претензій третіх осіб. Виконавець також залишає за собою право пред’являти претензії за втрати та інші вимоги, в порядку регресу.
 • Виконавець несе відповідальність за порушення умов надання Послуг та/або невиконання своїхзобов’язань за цим Договором.
 • Сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом або претензією обмежується сумоюпридбаної Послуги.
 • У випадку порушення термінів надання Послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно:продовженням термінів надання Послуг, або наданням Послуг у нові терміни до повного виконаннязобов’язань, або повернення вартості Послуг, наданих невчасно.
 • Замовник несе відповідальність за:
  • За достовірність та правильність реєстраційних та платіжних даних, зазначених ним у процесіреєстрації на Сайті або оформлення замовлення на Послуги.
  • Використання третіми особами його облікових даних, які використовуються для отримання доступудо Курсу.
  • Несанкціоноване використання Матеріалів та інших об’єктів прав інтелектуальної власностіВиконавця, в тому числі, з метою подальшого перепродажу, розповсюдження чи передачі третім особам.
  • Втручання в роботу Веб-сайту, Платформи та/або будь-яких інших сервісів Виконавця, або за спробу самостійно отримати доступ до них.
 • Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, яківиникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чинеобережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин (включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, що не належить Виконавцю).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природніявища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для наданняПослуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюютьсвоєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
 • У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляєпро це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Післяприпинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.
 • Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 60 (шістдесяти) календарних днів поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

 • Власним акцептуванням даного Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробкувласних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні,накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцемперсональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».
 • Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору,впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.
 • Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з базперсональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.
 • Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) абоуповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересахнаціональної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 • Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно довимог Закону України «Про захист персональних даних».

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 • Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології,що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов’язань, що наних покладаються.
 • Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями,необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.
 • Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником приоформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації,вказаної при оформленні такого замовлення.
 • Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
 • Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
 • Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цьогоДоговору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагаєтьсядержавними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформаціївинна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 • Якщо Замовником за цим Договором є юридична особа, то приватна особа, яка прийняла умовиДоговору від імені такої юридичної особи, заявляє та гарантує, що вона уповноважена діяти від іменіюридичної особи та має достатні повноваження, щоб приймати пропозицію до укладення даного Договорута виконувати його умови.
 • Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору тадодатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьомуВиконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цьогоДоговору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, єдійсною.
 • Договір та правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Веб-сайті Виконавця,складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.
 • З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинногозаконодавства України.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Лі Анна Андріївна

Місцезнаходження: 03179, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, буд.20, кв. 99

e-mail: info@klopotenko.com РНОКПП:3591201926

п/р: UA313348510000000026007154179

Банк: АТ «ПУМБ»

                                                А.А. Лі